Konference „Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti“

Dne 15. dubna 2015 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnila ve spolupráci Za sklem o. s. s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání a Asociací krajů ČR konference na téma „Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti“. Záštitu nad konferencí převzal Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Konference byla rozdělena do tří bloků, kdy první patřil kazuistikám rodičů dětí s PAS, druhý odborníkům věnujícím se situaci dospívajících a dospělých osob s autismem

a ve třetím bloku jsme mohli slyšet stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s PAS, zhodnocení kampaně Česko svítí modře a pohled státní správy na situaci osob s PAS v ČR.

Účastníky konference byli kromě zástupců MPSV, MZČR, Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, České správy sociálního zabezpečení i lékaři posudkové služby MPSV, další odborníci, zástupci sociálních odborů územních samosprávních celků, neziskových organizací a školských zařízení.

Více informací včetně prezentací naleznete na webových stránkách www.zasklem.com