Standardní činnosti SPC dle vyhlášky

SPC2

Mezi standardní činnosti SPC dle platné legislativy (Vyhláška 72/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) patří:
– Vyhledávání žáků se zdravotním postižením.
– Komplexní diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická).
– Tvorba plánu péče o žáka (strategie komplexní podpory žáka, pedagogicko-psychologické vedení apod.).
– Přímá práce s žákem (individuální a skupinová).
– Včasná intervence.
– Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.
– Sociálně právní poradenství (sociální dávky, příspěvky, apod.).
– Krizová intervence.
– Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy (podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu).
– Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením.
– Zapůjčování odborné literatury.
– Zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek podle potřeb žáků.
– Ucelená rehabilitace pedagogicko-psychologickými prostředky.
– Pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do mateřských, základních a střední škol, instruktáž a úprava prostředí.
– Všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje žáků se zdravotním postižením v duchu tzv. ucelené rehabilitace (využívání prostředků pedagogicko-psychologických, léčebných, sociálních a pracovních), tj. zajištění komplexní péče zaměřené nejen na žáka s postižením,ale na celou jeho rodinu.
– Vedení dokumentace centra a příprava dokumentů pro správní řízení.
– Koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s poradnami a středisky výchovné péče.
– Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
– Zpracování návrhů individuálních vzdělávacích plánů.
– Tvorba, návrhy a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků

 

question

Nejsme spokojení s SPC, rádi bychom přešli do jiného, na které máme dobré reference, a které je v jiném kraji, než kde bydlíme. Toto SPC nás ale z důvodu bydliště odmítlo přijmout. Má na to právo?


Legislativa nehovoří o tom, že by bylo možné odmítnout žadatele o vyšetření.
Stanoví pouze ŠPZ tříměsíční lhůtu k zahájení poskytování poradenské služby. Nemělo by být důvodné odmítnout Vás pouze proto, že jste z jiného kraje. Podejte v každém případě písemnou žádost o vyšetření a v případě, že ŠPZ nezahájí poskytování poradenských služeb do tří měsíců, je možné podat stížnost. Stížnost podejte do rukou ředitele/ky ŠPZa dále ke krajskému úřadu. Můžete si také stěžovat u České školní inspekce.